REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PRACA-IT.KINGIT.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego Serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://coderjobs.pl (dalej jako: „CoderJobs”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Coderjobs.pl jest serwisem ogłoszeniowym, który umożliwia z jednej strony dodawanie ofert pracy z szeroko rozumianej branży IT, z drugiej strony wyszukiwanie, przeglądanie i odpowiadanie na zamieszczone w Serwisie oferty pracy.

Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą w celu ustalenia szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Coderjobs.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół CoderJobs

1) O NAS

Właścicielem Coderjobs jest spółka CODER.JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791951, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sienkiewicza 22/711, 60-818 Poznań,  kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł, NIP: 7811997597, REGON: 383701970 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
  2. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalności Serwisu, działania i elementów, dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
  3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.
  5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisu Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazany wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  7. KONTO KANDYDATA – Konto utworzone zarówno przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w ramach, którego Użytkownik posiada dostęp do funkcjonalności przewidzianych w ramach danego Konta, w tym znalezienia oferty pracy, odpowiedzi na nią oraz uzyskania oferty pracy w ramach odrębnej od wybranej rekrutacji, za pośrednictwem Coderjobs.pl.
  8. KONTO REKRUTERA - Konto utworzone przez osobę fizyczną, osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w celach związanych z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, w ramach, którego Użytkownik posiada dostęp do funkcjonalności przewidzianych w ramach danego Konta.
  9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  10. OGŁOSZENIE/OFERTA PRACY – ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym zawierające ofertę pracy z branży IT.
  11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CODERJOBS – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://coderjobs.pl.
  14. UMOWA – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą za pomocą Serwisu Internetowego, której przedmiotem będzie udostępnienie przez Usługodawcę możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
  15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  16. USŁUGOBIORCA, KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Coderjobs.
  17. WŁAŚCICIEL SERWISU, USŁUGODAWCA – CODER.JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791951, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sienkiewicza 22/711, 60-818 Poznań,  kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł, NIP: 7811997597, REGON: 383701970 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].
  18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  19. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzjących Serwis Internetowy wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CODERJOBS

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 68 i wyższej lub Google Chrome w wersji 75 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 45 i wyższej, Opera w wersji 62 i wyższej, Safari w wersji 12 i wyższej;  (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Usługodawca nie gwarantuje aktualności danych zawartych w Serwisie. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w Serwisie i skutki korzystania z Serwisu.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISU INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
   1. Formularz Kontaktowy
   2. Konto:
    1. KONTO KANDYDATA
    2. KONTO REKRUTERA
   3. Newsletter
   4. Wyszukiwarka
   5. Zamieszczanie Ogłoszeń / Ofert pracy
  1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w odpowiednich zakładkach w Serwisie.
  2. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
  3. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta danych jako obowiązkowe. Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę.
  4. Newsletter - korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta. Zapisanie się na Newsletter następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie, podaniu adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się” – z chwilą kliknięcia pola akcji Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 22/711, 60-818 Poznań lub poprzez naciśnięcie pola „Wypisz z newslettera” widocznego na dole każdej wiadomości e-mail przesyłanej w ramach subskrypcji .
  6. Wyszukiwarka - korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną w Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola „Znajdź pracę”. Usługobiorca ma możliwość wyszukania zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń także poprzez skorzystanie z filtrów i opcji wyszukiwania widocznych na stronie.

  5) KONTO KANDYDATA ORAZ KONTO REKRUTERA

  1. W ramach Serwisu wyróżnia się 2 rodzaje Kont: Konto Kandydata oraz Konto Rekrutera.
  2. Usługa Elektroniczna Konto Kandydata oraz Konto Rekrutera świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
  3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład na adres: [email protected]. Usunięcie Konta jest możliwe także po zalogowaniu na Konto, kliknięciu pola „Usuń konto” oraz potwierdzenia tej czynności.
  4. Usługodawca może także udostępnić dane Usługobiorcy posiadającemu Konto Kandydata,  który aplikował na daną ofertę, współpracującej z Usługodawcą spółce KINGIT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu przedstawienia Usługobiorcy innej oferty pracy, wyszukanej i przyporządkowanej do danego kandydata, mając na uwadze najlepsze dopasowanie umiejętności oraz oczekiwań kandydata. O takiej ofercie Usługobiorca posiadający Konto Kandydata zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany wcześniej adres poczty elektronicznej, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy powyższej spółce oraz na udział w innych aniżeli samodzielnie wybranych rekrutacjach.
  5. Konto Kandydata -  jest bezpłatne, dostępne dla Usługobiorców zamierzających wyszukać za pomocą Serwisu Ogłoszeń / Ofert pracy oraz składać aplikację w odpowiedzi na wybrane Oferty. Korzystanie z Konta Kandydata możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  6. Konto Rekrutera jest dostępne dla Usługobiorców mających status przedsiębiorców, zamieszczających w Serwisie Ogłoszenia /Oferty pracy w ramach dostępnych kategorii. Korzystanie z Konta Rekrutera możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) aktywacji Konta przez Usługodawcę – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: pełna nazwa firmy, nazwa wyświetlana, nr NIP, adres prowadzenia działalności, adres służbowej poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres strony internetowej oraz hasło.
  7. W ramach Konta Rekrutera, pierwszy Usługobiorca rejestrujący Konto jest administratorem tego Konta Rekrutera (osobą zarządzającą tym kontem). Konto Rekrutera umożliwia dodanie kolejnych Usługobiorców, mogących następnie korzystać z tego Konta, nie mających jednak powyższego statusu administratora Konta (np. inni pracownicy tej samej organizacji, do której należy administrator). Administratorowi Konta Rekrutera ma dostęp do dodatkowych funkcjonalności konta (uprawnień), w tym m.in. możliwość zablokowania  dostępu do Konta Rekrutera innemu Usługobiorcy mającemu dostęp do tego samego Konta Rekrutera, którym zarządza dany administrator. Osoba mająca uprawnienia administratora Konta Rekrutera może przyznać te uprawnienia innemu Usługobiorcy mającemu dostęp do tego samego Konta Rekrutera, którym zarządza dany administrator.

  6) OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Utworzenie Konta w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne. Odpłatne jest z kolei korzystanie z określonych funkcjonalności Konta Rekrutera, zgodnie z Cennikiem.
  2. Opłata za zamieszczanie Ogłoszeń w ramach Konto Rekrutera,  uwidoczniona jest w Cenniku na stronie Serwisu,  podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami za zamieszczanie Ogłoszeń oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu, przed chwilą wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po dokonaniu płatności. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
  4. Sposób i termin płatności za zamieszczanie Ogłoszeń/ Ofert pracy w Serwisie:
   1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
    2. płatności elektroniczne.
   2. Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie dokonać płatności tytułem zawartej Umowy.

  7) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA – OFERTY PRACY

  1. Jedną z możliwości Konta Rekrutera w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie przez Usługobiorcę Ogłoszenia - Oferty Pracy z branży IT, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich Usługobiorców odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym natychmiastowo.
  2. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
  3. Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
  4. Ogłoszenie nie może zawierać adresu e-mail oraz adresu URL odsyłającego poza serwis Usługodawcy.
  5. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
  6. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z Serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poprawiania Ogłoszenia w dowolnym dla siebie momencie, w celu dbania o najwyższy standard publikowanych Ogłoszeń (w szczególności korekty stylistyczne, gramatyczne oraz wizualne).
  8. Celem skorzystania z Oferty Pracy zawartej w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców.

  8) KONTAKT Z CODERJOBS

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]) oraz poczta tradycyjna (ul. Sienkiewicza 22/711, 60-818 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Coderjobs.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także poprzez Formularz Kontaktowy, dostępny na stronie Serwisu.

  9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE CODERJOBS

  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected]  lub pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 22/711, 60-818 Poznań.
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 10 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 22/711, 60-818 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
  6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)..

  12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

  1. 1.Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
  2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisu Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
  3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  5. Usługobiorca niebędący konsumenta nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.
  6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
  8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  9. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Usługobiorców będących przedsiębiorcami z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  10. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

   

   

  13) PRAWA AUTORSKIE

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
  3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Coderjobs zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

  Dziękujemy za uważną lekturę!

  W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

  Zapraszamy do współpracy,

  Zespół CoderJobs

   

   

   

   

   

   

   

   

  15)ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU OGŁOSZEŃ W SERWISU INTERNETOWYM

  Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

  Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisu Internetowym nie mogą być:

   1. Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
   2. Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
   3. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
   4. Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
   5. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
   6. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
   7. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
   8. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
   9. Organy ludzkie lub zwierzęce;
   10. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
   11. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
   12. Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.

   

   

   

  16)ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

  Wzór formularza odstąpienia od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  –    Adresat:

  CODER.JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Sienkiewicza 22/711, 60-818 Poznań
  [email protected]  

  –    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

   

  –    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  –    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  –    Adres konsumenta(-ów)

  –    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  –    Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.